საქართველოს შესახებ

გეოგრაფიული მდებარეობა:
ტერიტორია: 69700 კმ
მეზობელი ქვეყნები: სამხრეთ-დასავლეთით თურქეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით სომხეთი, აღმოსავლეთით აზერბაიჯანი. ჩრდილოეთის საზღვარზე, დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ, საქართველოს მეზობელია რუსეთის ფედერაცია.
საქართველოს ტერიტორიის 36% ზღვის დონიდან 1500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. რელიეფი მთაგორიანია, რასაც 5000 მეტრზე მეტი სიმაღლის ორი მწვერვალი შხარა-5068 მ და ყაზბეგი 5037მ მოწმობს.
დასავლეთით საქართველოს შავი ზღვა აკრავს, ჩრდილოეთით და სამხრეთით კი კავკასიონის დიდი და მცირე ქედი.

მოსახლეობა და დემოგრაფია:
დედაქალაქი: თბილისი
მოსახლეობა: 4 300 000
ეთნიკური შემადგენლობა: 69% ქართველი
რელიგია:
65 % ქართველი მართლმადიდებელი
10% დანარჩენი მართლმადიდებელი
11 % მუსულმანი
8% სომეხი გრეგორიანი
ეროვნული უმცირესობები:
500 000 აზერბაიჯანელი
400 000 სომეხი
300 000 რუსი
100 000 დანარჩენი სლავები
100 000 ბერძენი
ასევე ოსები, აფხაზები, ებრაელები, ჩეჩნები….

ძირითადი ქალაქები:
ქუთაისი – 235 000 მოსახლე
რუსთავი – 159 000 მოსახლე
ბათუმი – 136 000 მოსახლე
ზუგდიდი – 100 000 მოსახლე
გორი – 69 000 მოსახლე
ფოთი – 50 000 მოსახლე

ენა:
ოფიციალური ენა: ქართული
ქართული ენა კავკასიურ ენათა ჯგუფს მიეკუთვნება და მასზე 4 მილიონზე მეტი ადამიანი მეტყველებს. პირველი ჩვენამდე მოღწეული ქართულ ენაზე შესრულებული ძეგლი მე-5 საუკუნისაა.

რატომ უნდა ნახოთ საქართველო?
საქართველო ისტორიულად მდიდარი ქვეყანაა, ამას გარდა მისი გეოგრაფიული მდებარეობა ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტ ტურისტს იზიდავს.

 1. ზაფხულის და ზამთრის კურორტები
 2. გარდასულ ეპოქათა ნაშთები
 3. არგონავტების ნაკვალევზე
 4. ქართველები სტუმართმოყვარე ერია
 5. ქართული ღვინო და სამზარეული მსოფიოში განთქმულია
 6. საქართველოში რამდენიმე ცნობილი გამაჯანსაღებელი კურორტი მდებარეობს
 7. ულამაზესი ბუნება არავის ტოვებს გულგრილს

იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობა

ბაგრატის ტაძარი და გელათის მონასტერი
მეათე-მეთერთმეტე საუკუნის ისტორიული ძეგლი ქუთაისში მდებარეობს. აგებულია ბაგრატ მესამის მეფობის დროს. ბაგრატის ტაძარი, თავისი მხატვრული და არქიტექტურული ღირსებით, ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლია ქართულ ხუროთმოძღვრებაში, როგორც შუა საუკუნეების დროინდელი სტილის საბოლოოდ დამამკვიდრებელი. 1692 წელს, ისტორიული წყაროების თანახმად, ძეგლი ოსმალებმა დააზიანეს.
გელათის მონასტერი
სამონასტრო კომპლექსი ასევე ქუთაისში მდებარეობს. მდინარე წყალწითელის ხეობაში. მონასტერი დაარსდა 1106 წელს, დავით აღმაშენებელის თაოსნობით. სამონასტრო კომპლექსი სხვადასხვა დროს აგებული შენობებისგან შედგება.

About Georgia

Geographical Location:

Territory: 69700 km

Neighbor Countries: From south-west Turkey, South-east Armenia, East Azerbaijan. At the north frontier, from west to east neighbor of Georgia is Russia. 36% of Georgian territory is located on 1500 meters above sea level. Relief is mountainous. Two highest mountains Shkhara 5068m and Kazbegi 5037m confirm this. From west Georgia has Black Sea, from North and south – big and little Kavkasioni Mountain Range.

Climate:

Climatic zones range from the heat of the subtropics to the eternal snow peaks of the mountains, from a moderately humid Mediterranean-type climate to a dry continental climate. In the lowlands, the summers are hot and winters are moderate. The most comfortable times to visit Georgia are spring and autumn. However, summer is the best time to travel to the mountainous highlands since roads are often closed from early autumn until late spring.

Time zone: GMT + 4:00

Population and Demographics:
Capital: Tbilisi
Population: 4 300 000
Ethnical Composition: 69% Georgians

Religion:
The majority of Georgians belong to the Georgian Orthodox Church: Georgia was one of the first countries to adopt Christianity, which was spread already in the 1st century AD, but became the official religion in the 4st century AD. However the country is also known for its tolerance for other religions; other faiths practiced in Georgia include Roman Catholicism, Armenian Gregorian, Protestantism, Judaism and Islam.
65% Georgian Orthodox
10% the rest of Orthodox
11% Moslem
8% Armenian Gregorian

National Minorities:
500 000 Azerbaijanian
400 000 Armenian
300 000 Russian
100 000 the rest of Slavs
100 000 Greeks
Also Abkhazians, Ossetians, Jews and etc.

Basic cities:
Qutaisi – 235 000 inhabitant
Rustavi – 159 000 inhabitant
Batumi – 136 000 inhabitant
Zugdidi – 100 000 inhabitant
Gori – 69 000 inhabitant
Poti – 50 000 inhabitant

Official Language: Georgian
Georgian language is the part of Caucasian language group. 4 000 000 man speak Georgian. The first Georgian monument that we know belongs to 5th century.
Why should you visit Georgia?
Georgia is famous with its history. Besides, geographical location of the country attracts more and more tourists every year.

 1. Summer and winter resorts
 2. The remainders of the past epochs
 3. Foot-prints of Argonauts
 4. Georgians are very hospitable
 5. Georgian wine and cuisine is famous in the world
 6. In Georgia there are several popular health resorts
 7. Beautiful nature doesn’t leave anyone indifferent

UNESCO Cultural Inheritance

Bagrati Church and Gelati Monastery
Bagrati -The historical monument of 10th-11th centuries is located in Kutaisi, Georgia. It was built during the reign of Bagrat the third. This church, with its artistic and architectural value, is one of the most important monuments in Georgian architecture.It is thought to be the final settler of the medieval style. According to history, in 1692 the church was destroyed by the Osmals.
Gelati is also located in Kutaisi. In the gorge of river Tskaltsiteli. Monastery was founded in 1106, by the King David the builder. The monastery complex is made with many buildings of different years.О Грузии

Географическое положение:
Площадь: 69700 км
Соседние страны: Юго-Западная Турция, Армения на юго-востоке, Азербайджан на востоке. С запада на восток Российская Федерация соседствует с Грузией.
36% территории Грузии расположено на высоте 1500 метров над уровнем моря. Рельеф гористый, который привлекает два пика более 5000 метров, Шхара-5068 м и Казбеги 5037 м.
На западе Черное море окружено севером и югом и Большой Кавказской горой.
Население и демография:
Столица: Тбилиси
Население: 4 300 000
Этнический состав: 69% Грузинский
Религия:
65% грузинских православных
10% другие православные
11% мусульман
8% Армянский григорианский
Национальные меньшинства:
500 000 человек
400 000 армян
300 000 русских
100 000 других трущоб
100 000 греков
Осетины, абхазы, евреи, чеченцы ….
Основные города:
Кутаиси – 235 000 жителей
Рустави – 159 000 жителей
Батуми – 136 000 жителей
Зугдиди – 100 000 жителей
Гори – 69 000 жителей
Поти – 50 000 жителей
Язык:
Официальный язык: грузинский
Грузинский язык относится к кавказской группе, и с ней разговаривают более 4 миллионов человек. Первым памятником на грузинском языке, который был доставлен нам, является 5-й век.
Почему Грузия должна видеть?
Грузия – исторически богатая страна, и ее географическое положение ежегодно привлекает все больше туристов.

 1. Летние и зимние курорты
 2. Памятники прошлых эпох
 3. Следы аргонавтов
 4. Грузины – гостеприимный народ
 5. Грузинское вино и кухня известен и славится по всему миру
 6. В Грузии есть несколько известных рекреационных курортов
 7. Красивая природа не оставляет никого равнодушным
  Культурное наследие ЮНЕСКО
  Собор Баграти и монастырь Гелати
  Исторический памятник XI-го века находится в Кутаиси. Построен в царствование Баграта III. Собор Баграти с его художественным и архитектурным достоинством является одним из самых замечательных памятников грузинской архитектуры как средневековый период стиля. В 1692 году, согласно историческим источникам, памятник был поврежден османами.
  Монастырь Гелати
  Монастырский комплекс также расположен в Кутаиси. В долине реки Цкалцители. Монастырь был основан в 1106 году Давидом Агмашенебели. Монастырский комплекс состоит из зданий, построенных в разное время.
  Мцхета
  Монастырь Джвари
  Памятник шестого века Монастырь Джвари расположено прямо на горе, древней столице Мцхеты. Монастырь расположен на месте Арагви и Мтквари в списке Всемирного культурного наследия. Имя храма происходит от короля Мириана III. Он установил высокий крест в этом месте, помимо грузин, поклонялись другим кавказским христианам.
  Светицховели
  Памятник одиннадцатого века – один из четырех больших соборов (собор Баграти, Алаверди, Ошки). Светицховели был религиозным центром Грузии на протяжении веков. Король Мириан построил первую церковь, в четвертом веке, в этот момент, по совету святого Нино, который еще не смог выжить,
  Земо Сванети
  Деревня Ушгули, расположенная в Сванети, расположена на высоте 2200 метров над уровнем моря. Ушгули, самая высокая гора в Европе, расположена на горе Шхара. В деревне около 70 семей. В течение шести месяцев деревня покрыта снегом, и добраться туда очень трудно, а иногда невозможно.
  Информация, которую вы должны знать находясь в Грузии
  Время работы:
  Время работы: с 09:00 до 18:00
  Время разрыва: 13: 00-14: 00
  Праздники и праздники:
  Церковные праздники:
  7 января – Рождество
  19 января – Крещение
  Апрель / май (воскресенье и понедельник) – Пасха
  19 августа – Преображение
  28 августа – Марьям
  14 октября – Светицховлоба
  23 ноября – Святой Георгий
  Народные праздники:
  1/2 января – Новый год
  3 марта – День матери
  8 марта – Женский день
  9 апреля – День Мемориала Мертвых
  9 мая – День Победы в фашизме
  26 мая – День независимости Грузии
  Согласно последним изменениям закона с июня 2015 года на территорию Грузии гражданам РФ разрешено безвизовое пребывание на срок до одного года.